Studenckie Koło Naukowe im. Adama Smitha

 

Historia

Studenckie Koło Naukowe im. Adama Smitha powstało w 2004r. przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Skupia ono studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z dziedziny prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego oraz bankowego. Pierwszy zarząd Koła ukonstytuował się na jesieni 2004r. rekrutując się z seminarzystów Prof. Elżbiety Chojny-Duch. W początkowym okresie swojej działalności Koło skupiło się na nawiązywaniu kontaktów z praktykami prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Następnym etapem działalności była realizacja autorskich projektów Koła w oparciu o współpracę z naszymi partnerami.

Działalność

Stosunki gospodarcze podlegaj± dynamicznym zmianom, czemu próbuje także dorównać ustawodawca dokonując licznych nowelizacji bieżących regulacji prawa podatkowego, jak również tworząc nowe.

Niestety, tryb prac legislacyjnych nie przekłada się na jakość tworzonego prawa, czego efektem jest pozorne upraszczanie podatków, które odgrywają niebagatelną rolę nie tylko w sferze finansów publicznych (jako podstawowy składnik dochodów budżetowych), lecz także finansach osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Prawo finansowe postrzegane jest często jako indykator przemian gospodarczych, jedna z kluczowych przyczyn wzrostu gospodarczego lub stagnacji. Analiza ekonomiczna prawa powinna naszym zdaniem stanowić źródło postulatów de lege ferenda i być traktowana co najmniej tak poważnie jak zasada przyzwoitej legislacji.

W naszych działaniach staramy się kierować zasadą, iż aby być w stanie w pełni i trafnie określić zakres obowiązków podatnika, należy najpierw umieć okreslić treść czynności prawnych będących przedmiotem opodatkowania. Co więcej, nie można abstrahować od kosztów ekonomicznych regulacji prawnofinansowych, gdyż relacja między jakością stanowionego prawa a zachowaniami rynku jest zbliżona do symetrycznej.

Powyższe przesądziło o tym, że przedmiotem naszych zainteresowań stało się prawo podatkowe. Jednakże nie skupiamy się wyłącznie na tej sferze prawnej życia publicznego, próbując okreslić wpływ działań ustawodawcy na gospodarkę finansową budżetu państwa i procesy gospodarcze w kraju (analiza ekonomiczna prawa). Jest to bowiem dziedzina, w której krzyżują się wpływy prawa podatkowego, finansowego publicznego i bankowego.

 

Kim jesteśmy | Zarząd | Projekty | Kontakt | ©2005 Koło Naukowe im. Adama Smitha